Ubezpieczenia kabotażowe w Niemczech 

10 lipca 2019

kabotaż w niemczech ubezpieczenia

W dzisiejszym wpisie z cyklu “Niemieckie Prawo Przewozowe” przybliżymy temat ubezpieczeń, które są wymagane przy wykonywaniu kabotaży w Niemczech oraz w przypadku gdy spółka transportowa jest zarejestrowana na terenie Niemiec. 

 

W Niemczech złodzieje kradną 26 tys. ciężarówek rocznie i towary o łącznej wartości 1,3 mld Euro –  tak wskazują dane z Niemieckiej Izby Ubezpieczeń (GDV). Kolejne 900 mln Euro generuje się w związku z karami umownymi:

  1. za opóźnienia w dostawie
  2. koszty napraw
  3. utratę obrotów
  4. przestoje produkcji

 

Jaka suma gwarancyjna?

 

Jakie wymogi musi spełnić przewoźnik wykonujący przewóz kabotażowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Niemczech? Określa to § 7a ustawy Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG). Zgodnie z przepisami suma gwarancyjna nie może być niższa niż  600 000 Euro na jedno i 1 200 000 Euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Plusem jest to, że suma gwarancyjna –  dotyczy tylko przewozów wykonywanych pojazdami o DMC powyżej 3,5 t. Ważne dla polskich przewoźników jest to, że ubezpieczenie OCP jest obowiązkowe (§ 7a ust. 1 GüKG), a potwierdzenie kierowca musi mieć ze sobą i okazywać je na żądanie niemieckich służb kontrolnych (z § 7a ust. 4).

 

Jakie są wyłączenia?

 

Z doświadczenia z polskimi polisami ubezpieczeniowymi wiemy, że istnieje wiele klauzul wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela i nawet brak pieczątki przewoźnika na liście przewozowym CMR może spowodować brak wypłaty odszkodowania. Inaczej uregulował to niemiecki ustawodawca..

Ubezpieczenie, o jakim mowa w § 7a ust. 1 GüKG, musi obejmować zakres odpowiedzialności przewoźnika, jaki wynika z przepisów określonych w Czwartej Księdze niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) oraz zawiera zamknięty katalog wyłączeń. Oznacza to, że poza wyraźnie wymienionymi w ustawie wyłączeniami, ubezpieczyciel nie może wprowadzić swoich własnych. 

 

Zgodnie z § 7a ust. 3 GüKG Z ubezpieczenia mogą być wyłączone tylko roszczenia za szkody:

  1. Popełnione przez przedsiębiorcę lub jego przedstawicieli umyślnie 
  2. Spowodowane przez klęski żywiołowe, powstałe w wyniku działania energii jądrowej, wojny lub wojny domowej, wskutek niepokojów społecznych, strajków, lokautu, aktów terrorystycznych, a także wynikłe z decyzji władz lub instytucji oraz powstałe w związku z konfiskatą towaru przez uprawnione władze 
  3. Powstałe w przesyłkach takich jak: metale szlachetne, kamienie szlachetne, klejnoty, środki pieniężne, papiery wartościowe, pieczęcie, dokumenty i certyfikaty ich dotyczące 

 

Niestety w wielu polskich polisach ubezpieczeniowych znajdują się wyłączenia wykraczające poza określone w niemieckiej ustawie i rodzi to wiele sporów, gdyż zakres ochrony ubezpieczeniowej często jest dużo mniejszy niż zakres odpowiedzialności wynikający z niemieckich  przepisów. Rodzi to ryzyko nie pokrywania przez polskich ubezpieczycieli szkód, za które odpowiedzialność ponoszą przewoźnicy. 

Dla bezpieczeństwa, aby uniknąć takich sytuacji, należy każdorazowo sprawdzić czy  warunki ubezpieczenia kabotażowego w Niemczech obejmują ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną przewoźnika, jaką ponosi on zgodnie z przepisami niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) regulującymi umowę przewozu oraz § 7a niemieckiej ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG) określającym dopuszczalne wyłączenia.

Jednym z rozwiązań dzięki którym ograniczenia kabotażowe nie będą obowiązywać, jest założenie spółki w Niemczech (tutaj link do artykułu o szkoleniach z zakładania spółki). Plusem jest także to, że niemieckie ubezpieczenia są często dużo tańsze niż w polsce i nie zawierają tak wielu klauzul wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela. 

 

Autorem jest Prawnik Paulina Eliasz-Pietrusewicz z kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

 

Najpopularniejsze: