Zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych – jak je uzyskać?

17 kwietnia 2019

Certyfikat kompetencji zawodowych dokumenty translawyers

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy jest warunkiem uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy rzeczy (pozwalającej na wykonywanie transportów międzynarodowych). Aby go otrzymać trzeba zdać państwowy egzamin. Co ciekawe, istnieje także możliwość zwolnienia się z części lub nawet całości egzaminu.

Certyfikat kompetencji zawodowych można otrzymać dzięki pozytywnemu zaliczeniu egzaminu organizowanego nawet kilka razy w miesiącu w różnych miastach Polski przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć i opłacić wniosek, który powinien być dostarczony do ITS na minimum 14 dni przed wybraną przez nas datą egzaminu.

(więcej informacji tutaj: https://www.its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html).

Nie każdy wie, że istnieje także możliwość zwolnienia się z części lub nawet całości egzaminu. Przepisy prawa przewidują bowiem, że osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia unijnego nr 1071/2009. mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z egzaminu.

Z kolei osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, lecz których program obejmuje jedynie część zagadnień wymaganych w ww. rozporządzeniu, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów. Zwolnienia w obu przypadkach dokonuje, na wniosek zainteresowanego, Instytut Transportu Samochodowego.

Zakres egzaminu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009:

 1. Prawo cywilne
 2. Prawo handlowe
 3. Prawo socjalne
 4. Prawo podatkowe
 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 6. Dostęp do rynku
 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 8. Bezpieczeństwo drogowe

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości albo z części egzaminu pisemnego dołącza do wniosku dodatkowo:

 1. dyplom studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia przepisami prawa lub
 2. świadectwo studiów podyplomowych lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów;
 3. deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów, której wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu, określający warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, dostępny na stronie Instytutu Transportu Samochodowego (https://www.its.waw.pl/doc_media/certyfikacja/Deklaracja_29082013.pdf.)

Osoba uprawniona do zwolnienia z całości egzaminu nie dołącza do wniosku kopii dowodu wniesienia opłaty za egzamin, pozostaje obowiązek opłacenia jedynie 300 zł tytułem kosztów wydania certyfikatu.

Z kolei osoba uprawniona do zwolnienia z części egzaminu, wnosi opłatę pomniejszoną o 50 zł za każdy moduł, z którego zostanie zwolniona. Jak wynika z regulaminu ITS: “Instytut pisemnie informuje kandydata o rozpatrzeniu wniosku oraz wskazuje zagadnienia, z których kandydat nie jest zwolniony na egzaminie”. Oznacza to w praktyce, że może dojść do sytuacji w której po otrzymaniu zawiadomienia o nieuznaniu częściowo wniosku o zwolnienie trzeba będzie dopłacić za jakiś moduł do którego też trzeba będzie przystąpić. Niestety, wiem z własnego doświadczenia, że ITS podchodzi do wniosków o zwolnienie w bardzo rygorystyczny sposób – jeśli nazwa przedmiotu na studiach, który został wymieniony w 100% nie pokrywa się w 100% z nazwą modułu opisaną w ww. załączniku, to bardzo możliwie, że nie uzyskamy zwolnienia (np. “Prawo spółek handlowych” zamiast wymagane “Prawo handlowe” nie zostało zaakceptowane przez urzędników z  ITS).

Jeżeli uprawnienia do zwolnienia z części egzaminu zostaną pozytywnie zweryfikowane przez ITS to wówczas zakres egzaminu będzie mniejszy o każdą z zatwierdzonych części. Ale uwaga na dwie kwestie – po pierwsze  nie zwalnia to nas z obowiązku zaliczenia drugiej części egzaminu w postaci obowiązku rozwiązania dwóch zadań problemowych (z których jednym jest zawsze zadanie dotyczące obliczenia czasu pracy kierowcy), a po drugie nie zmienia to wymogu osiągnięcia minimum 50% z każdej części egzaminu (i 60% z obu), co oznacza, iż nawet jeśli pytań testowych będzie mniej, ale próg zdawalności jest ten sam. Należy więc rozważyć, czy takie zwolnienie będzie dla nas opłacalne, ostatecznie sami zrezygnujemy z możliwości odpowiedzenia na pytania z zagadnień na których w teorii znamy się najlepiej. Powodzenia w drodze do samodzielnego uzyskania uprawnień – bo naprawdę warto!

 

Autorem artykułu jest Ewa Sławińska-Ziaja Radca prawny w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Najpopularniejsze: