Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

System IMI – co to jest?

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 stanowi podstawę jego działania. Zgodnie z nim, celem systemu IMI powinna być poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez udostępnienie skutecznego, łatwego w obsłudze narzędzia służącego wdrażaniu współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi i Komisją, ułatwiającego tym samym stosowanie aktów Unii wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Istotne jest, że nie jest to nowy system – funkcjonuje on bowiem od 2008 roku. Jednakże  dopiero od 2 lutego 2022 roku pełni również pośrednio dodatkową funkcję w postaci delegowania kierowców na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z informacją zawartą na stronie rządowej gov.pl, jest to „System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (ang. Internal Market Information System), który stanowi bezpieczne, wiarygodne, wielojęzyczne narzędzie bezpiecznej wymiany informacji między administracjami krajowymi państw członkowskich EOG, a także Komisją oraz organami, urzędami i agencjami Unii”. Dodatkową funkcją, która od 2 lutego 2022 roku obowiązuje w ramach wskazanego systemu IMI jest właśnie możliwość delegowania kierowców. Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2022/1057, od 2 lutego 2022 roku obowiązkowo trzeba zgłaszać delegowanych kierowców za pośrednictwem tego systemu, który stanowi jednolity portal dla wszystkich państw członkowskich w tym celu. W tym miejscu warto przytoczyć zapis nr 23 wskazanej dyrektywy stanowiący, że „w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na przewoźnikach należy uprościć proces przesyłania i aktualizowania zgłoszeń delegowania. W związku z tym Komisja powinna opracować wielojęzyczny publiczny interfejs, do którego przewoźnicy mieliby dostęp i poprzez który mogliby składać i aktualizować informacje o delegowaniu, a także, w razie konieczności, składać inne stosowne dokumenty do IMI”. 

Jak działa?

Aby zgłosić delegowanego kierowcę w celu wykonania usługi transportowej na terenie innego kraju członkowskiego, w pierwszej kolejności należy założyć konto EU login na stronie https://ecas.acceptance.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest utworzenie konta użytkownika na Portalu zgłoszeń delegowania (Road Transport Posting Declaration portal) – publicznym interfejsie, który jest połączony z docelowym systemem IMI. Portal, podobnie jak system IMI jest wielojęzyczny, co stanowi znaczące ułatwienie w jego obsługiwaniu przez firmy transportowe z różnych państw członkowskich. Przy tworzeniu konta firmowego na Portalu zgłoszeń delegowania należy podać podstawowe informacje dotyczące samej firmy transportowej, takie jak: 

 1. kraj rejestracji, 
 2.  nazwa, 
 3.  numer licencji wspólnotowej, 
 4. numer krajowego rejestru, 
 5.  numer VAT. 

Niezbędnym elementem jest również podanie podstawowych danych dotyczących osoby zarządzającej transportem, a także informacji odnośnie osoby kontaktowej

Po podaniu przez nas powyższych danych, można wprowadzić informacje na temat delegowanego kierowcy. Mianowicie, są to: 

 1. imię i nazwisko, 
 2. numer licencji, 
 3. numer prawa jazdy, 
 4. data rozpoczęcia umowy o pracę i prawo właściwe dla niej, 
 5. adres zamieszkania delegowanego kierowcy, 
 6. dane dokumentu tożsamości. 

Aby pomyślnie ukończyć proces delegowania kierowcy, niezbędnym warunkiem jest również wskazanie informacji o: 

 1. kraju delegowania, 
 2. dacie rozpoczęcia i zakończenia delegowania, 
 3. numerze rejestracyjnym pojazdu, którym będzie się poruszał kierowca,
 4. rodzaju świadczonej usługi transportowej przez kierowcę (przewóz osób, przewóz rzeczy, transport międzynarodowy lub kabotaż).

Jednakże należy pamiętać, że okres delegowania może wynosić od 1 dnia do maksymalnie 6 miesięcy. Istotne jest, że zgłoszenia kierowcy można dokonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Konieczność zgłoszeń poprzez publiczny interfejs połączony z platformą IMI dotyczy wszystkich państw członkowskich – nawet tych, w których do tej pory nie było to obowiązkowe – przykładowo w Czechach czy Holandii.

Oprócz dopełnienia wskazanych formalności, delegowany kierowca musi również posiadać przy sobie wersję papierową bądź elektroniczną zgłoszenia delegowania, list przewozowy (CMR), a także zapisy tachografu. 

Każde zgłoszenie ma wygenerowany swój kod QR, za pomocą którego służby kontrolne mogą odczytać wszelkie, wymienione informacje dotyczące zgłoszenia delegowanego kierowcy.

Delegowanie występuje przy:

1. operacjach cross-trade,

2. przewozach kabotażowych.

Podsumowanie działania systemu IMI

Celem wprowadzenia modułu w postaci możliwości zgłaszania delegowanych kierowców za pośrednictwem system IMI jest z pewnością ujednolicenie tej procedury we wszystkich państwach członkowskich. Od dnia 2 lutego 2022 roku jest to wykonywane na tych samych zasadach, co stanowi znaczne ułatwienie zgłoszenia delegowanego kierowcy. Niewątpliwie zaletą jest również wielojęzyczny interfejs publiczny, który umożliwia przewoźnikowi obsługę systemu w jego ojczystym języku. Dodatkowo, system automatycznie tłumaczy informacje zawarte w wymaganych dokumentach na język, który obowiązuje w danym kraju delegowania. Kolejnym plusem użytkowania systemu IMI jest z pewnością możliwość zaprojektowania zgłoszeń delegowania kierowców do wielu państw członkowskich Unii Europejskiej jednocześnie, przez co można zaoszczędzić czas. Jednakże taka funkcja pojawiła się dopiero stosunku niedawno. W ostatnim czasie zmianie uległ także sposób przesłania gotowego zgłoszenia na adres mailowy bezpośrednio do delegowanego kierowcy – system wysyła takie zgłoszenie automatycznie po każdorazowym zgłoszeniu zaświadczenia.

Patrząc na działanie systemu IMI z krytycznego punktu widzenia, delegowanego kierowcę należy zgłosić nawet w kraju, w którym do tej pory nie stanowiło to obowiązku – co niewątpliwie wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Zwiększona jest także możliwość dodatkowych kontroli i sankcji za wszelkie niedopełnienie formalności, uchybienia, czy też wykroczenia. Co więcej, tłumaczeniu na język ojczysty ulegają nawet imiona, nazwiska oraz inne ważne dane delegowanych kierowców. W wielu firmach zatrudnieni kierowcy pochodzą z Ukrainy czy Białorusi, w związku z czym oryginalna pisownia tłumaczona na język ojczysty powoduje całkowicie inne brzmienie imienia, nazwiska czy innych danych kierowcy, co z pewnością może powodować problem przy zidentyfikowaniu go w trakcie kontroli. Istotne jest, że pomimo obowiązywania od 2 lutego 2022 roku jednolitego systemu dla wszystkich państw członkowskich – delegowani kierowcy do Francji powinni także posiadać w pojeździe zaświadczenia z systemu SIPSI z uwagi na brak spójnego stosowania przepisów Pakietu Mobilności przez francuskie władze.  

Autor: Aleksandra Brzęczek, aplikant radcowski w kancelarii prawnej Trans Lawyers

#SystemIMI #Transportmiędzynarodowy #Kierowca #Interfejspubliczny #PakietMobilności