Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

1. DEFINICJE

KANCELARIA – Ewa Sławińska-Ziaja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trans Lawyers Ewa Sławińska-Ziaja, posiadającą adres: Mokronoska 2/307, 52-407 Wrocław,, NIP: 6912409437, REGON: 381295030

KLIENT – przedsiębiorc lub osoba fizyczna, chcąca skorzystać w usług Kancelarii.

STAŁA OBSŁUGA – forma współpracy z Klientem oparta na Umowie o świadczenie usług prawnych zawartej na czas określony.

ZLECENIE/ZAMÓWIENIE – formularz wypełniony przez Klienta, stanowiący podstawę świadczenia usług prawnych oraz określający podstawowe warunki jej wykonania.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Kancelaria świadczy usługi prawne na podstawie:

a) Zlecenia (jednorazowe) Klienta,

b) Umowy na świadczenie usług prawnych,

c) Zamówienia złożonego przez Klienta.

2.2 Kontakt z Kancelarią odbywa się drogą elektroniczną (e-mail, Komunikator Trans), telefonicznie (w godzinach pracy Kancelarii) lub w ramach spotkań w siedzibie Klienta lub w biurze Kancelarii przy ul. Zwycięskiej 18A.

3. ZLECENIA

3.1 Klient, zainteresowany wsparciem prawnym w konkretnej sprawie, może zlecić jej obsługę na podstawie Zlecenia.

3.2 Kancelaria dokonuje wstępnej analizy sprawy na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów i wyjaśnień w celu ustalenia warunków realizacji Zlecenia.

3.3 Kancelaria przystąpi do realizacji Zlecenia po otrzymaniu skanu podpisanego Zlecenia i zapłaty zgodnej z warunkami określonymi w Zleceniu.

3.4 Kancelaria jest uprawniona do dodatkowego wynagrodzenia, które nie zostało uwzględnione w Zleceniu, jeżeli w toku realizacji Zlecenia jego zakres zmieni się istotnie.

3.5 Wynagrodzenie określone w Zleceniu nie obejmuje kosztów dodatkowych, o których mowa w pkt 6 Regulaminu.

4. STAŁA OBSŁUGA

4.1 Klient, zainteresowany stałym wsparciem prawnym z dedykowanym prawnikiem, może zawrzeć Umowę o świadczenie usług prawnych (dalej; Umowa).

4.2 Umowa zawierana jest na czas określony i może być wypowiedziana na warunkach w niej określonych.

4.3 W ramach Umowy Klient jest uprawniony do wykorzystania określonego pakietu godzin na realizację zadań w ramach zakresu usług określonego w pkt 5 Regulaminu.

4.4 Wynagrodzenie określone w Umowie nie obejmuje kosztów dodatkowych, o których mowa w pkt 6 Regulaminu.

5. ZAMÓWIENIA

5.1 Klient, który chce skorzystać z usług prawnych w ramach pakietów oferowanych przez Kancelarięskłada jednorazowe zamówienie (dalej: “Zamówienie”) na wybrany Pakiet.

5.2 Zamówienie określa liczbę godzin dostępnych w Pakiecie (dalej: “Godziny”) i Cenę, a także stawkę za roboczogodzinę po wykorzystaniu Pakietu. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności pkt 6, 7, 8 ,9).

5.3 Jeżeli czas świadczenia usług niezbędny dla prowadzenia sprawy wykracza poza zakres Godzin Klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za dodatkowe roboczogodziny zgodnie ze stawką określoną w Zamówieniu.

6. ZAKRES USŁUG

6.1 Świadczenie usług prawnych będzie polegać na:

6.2 Zakres usług nie obejmuje doradztwa z zakresu prawa podatkowego i celnego, chyba że Zlecenie, zgodnie z dyspozycją Klienta, ma zostać poszerzone o te aspekty lub wykonanie Zlecenia wymaga ich uwzględnienia. Wówczas Kancelaria przy współpracy z odpowiednimi specjalistami zrealizuje Zlecenie z uwzględnieniem Prawa podatkowego i Prawa celnego, z zastrzeżeniem pkt 7 Regulaminu.

6.3 W zakresie usług określonych w ust. 1 pkt g, Kancelaria rekomenduje lokalnego pełnomocnika, uprawnionego do reprezentowania Klienta według przepisów krajowych, ustalając indywidualnie z Klientem koszty podlegające następnie rozliczeniu zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

7. KOSZTY DODATKOWE

7.1 Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych zostaje określone w Umowie, Zleceniu lub Zamówieniu, przy czym nie obejmuje:

  1. Kosztów podstępowań sądowych, polubownych, administracyjnych (opłaty i wydatki), m.in.: opłaty sądowe, opłaty skarbowe, wynagrodzenia specjalistów i biegłych (także zaliczki na poczet kosztów) oraz koszty postępowania egzekucyjnego,
  2. Kosztów notarialnych, podatków oraz kosztów prywatnych ekspertyz (wycen, opinii rzeczoznawców), tłumaczeń i legalizacji dokumentów, uwierzytelnień,
  3. Kosztów związanych z czynnościami (m.in. reprezentacja, opinie, sporządzanie pism) prawników i kancelarii zagranicznych na rzecz Klienta.
  4. Kosztów doradców podatkowych czy patentowych lub innych specjalistów.

7.2 Koszty określone w pkt 7.1 obciążają Klienta, przy czym Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieuiszczenie tych kosztów we wskazanym przez Kancelarię terminie.

W sytuacjach wyjątkowych jeżeli koszt został poniesiony przez Kancelarię, Klient zostanie obciążony ww. kosztem na podstawie stosownego dokumentu.

7.3 Indywidualnemu rozliczeniu ustalonemu z Klientem podlegają: koszty stawiennictwa na rozprawach/posiedzeniach poza Wrocławiem, udziału prawnika w spotkaniach/negocjacjach poza siedziba Kancelarii, prowadzenia szkoleń.

8.WSPÓŁPRACA

8.1 Klient jest zobowiązany do współdziałania przy wykonaniu usług, w szczególności na Klienta ciąży obowiązek przygotowania i dostarczenia Kancelarii wszelkich informacji oraz dokumentacji związanych ze świadczoną pomocą prawną w terminie uzgodnionym z Kancelarią. Za prawdziwość i rzetelność przekazanych informacji i dokumentacji odpowiada Klient.

8.2 Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kancelarię o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika lub komornika, który egzekwuje należność na rzecz Klienta lub zawartych ugodach, umowach lub o otrzymanych przez Klienta orzeczeniach sądów lub decyzjach organów, w których Kancelaria brał udział lub które są niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.

8.3 Klient może przekazywać Kancelarii pisemne uwagi i wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia spraw, nie są one jednak wiążące dla Kancelarii.

8.4 Kancelaria zobowiązana jest do przekazywania Klientowi informacji z przebiegu prowadzonych spraw. Kancelaria zobowiązana jest także do przedstawienia Klientowi całościowych informacji dotyczących zakończonych spraw.

8.5 Kancelaria zobowiązana jest do udzielania informacji dotyczących prowadzonych spraw na każde żądanie Klienta, a także do udostępniania i wydawania kserokopii dokumentów związanych ze sprawami Klienta.

8.6 W sytuacji rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Kancelaria zobowiązuje się do wydania Klientowi kompletu posiadanych dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Przy wykonywaniu usług Kancelaria będzie używała wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu usług w razie konieczności może posłużyć się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Kancealria ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.

9.2 Kancelaria oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej.

9.3 Kancelaria oświadcza, że osoby świadczące w jej imieniu usługi prawne podlegają przepisom ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o Radcach prawnych lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze co oznacza, że wszystkie informacje przekazane przez Klienta w związku lub przy okazji świadczenie pomocy prawnej są objęte tajemnicą zawodową radcowską lub adwokacką.

9.4 Kancelaria oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z działań dla Klienta.

9.5 W sytuacji wcześniejszego przyjęcia do prowadzenia przez Kancelarię sprawy przeciwnika procesowego Klienta, Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprawy Klienta do prowadzenia, o ile prowadzenie spraw obu podmiotów nie jest możliwe ze względu na ich interes. O odmowie przyjęcia sprawy do prowadzenia Kancelaria poinformuje Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

9.6 Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprawy Klienta do prowadzenia, w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu zasad etyki radcy prawnego. O odmowie przyjęcia sprawy do prowadzenia Kancelaria poinformuje Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

9.7 Kancelaria zobowiązuje się do nieprzyjmowania do prowadzenia nowych spraw konkurentów Klienta oraz osób, przeciwko którym toczy się przed organami sądowniczymi, administracyjnymi, egzekucyjnymi lub rozstrzygającymi sprawy na drodze polubownej postępowanie przy udziale Klienta, o ile jest to nie do pogodzenia z interesem Klienta.

  1. DANE OSOBOWE

10.1 Administratorem danych osobowych zgromadzonych poprzez formularze na stronie internetowej jest Ewa Sławińska-Ziaja prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trans Lawyers Ewa Sławińska-Ziaja, posiadającą adres: Mokronoska 2/307, 52-407 Wrocław,, NIP: 6912409437, REGON: 381295030

10.2 Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz w celu kontaktu z potencjalnym klientem lub odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na www.translawyers.eu/polityka-prywatnosci.

10.3.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin stanowi część Zlecenia lub umowy o świadczenie usług prawnych.

11.2 Regulamin obowiązuje w brzmieniu opublikowanym na stronie www.translawyers.eu/regulamin

11.3 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie wskazanej w pkt 10.2 przy czym:

a) nie maja zastosowania do Zleceń w toku aż do dnia ich zakończenia,

b) zmiana Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem określonym w Umowie, przy czym w razie złożenia przez Klienta wypowiedzenia zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Umowy.