Zmień język

Skontaktuj się z Nami

+48 509 894 573

Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do 3.5 tony (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5) jest konieczność złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Mianowicie, zgodnie informacją zamieszczoną na rządowej stronie gov.pl – dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub nieposiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy obowiązkowymi dokumentami są:

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5 (wniosek LM1) – oryginał
  2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załącznik OC) – oryginał;
  3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kserokopia;
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości:

Dokumentem potwierdzającym posiadanie sytuacji finansowej jest:

  1. Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie

– wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie;

lub

II. Gwarancja bankowa – oryginał;

lub

III. Ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia – kopia;

lub 

IV. Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439) – wyłącznie w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy – oryginał;

5.   Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (załącznik OB) – oryginał;

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał;

7. Oświadczenie o niekaralności (załącznik ON) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał;

8. Wykaz pojazdów (załącznik WPCM) – oryginał;

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł,

Wymagany wniosek wraz z obowiązkowymi dokumentami należy przesłać na adres:

GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Dla osób upoważnionych (radca prawny, adwokat itd.) w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wysokości 17 zł – należy wnieść na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Autor: Aleksandra Brzęczek, aplikant radcowski w kancelarii prawnej Trans Lawyers

#Zezwolenienawykonywaniezawoduprzewoźnika

#Licencjawspólnotowa #Certyfikatkompetencjizawodowych #Transportdrogowy #Radcaprawny