Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wysoka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000497936, NIP 8961536800, REGON 022351981 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej: www.translawyers.eu. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynach.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, zapisywania ich preferencji i dostosowywania do nich oferowanych Usług. Ww. pliki służą także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, korzystanie z Usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą nigdy udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Gromadzone dane

W celu korzystania z Usług oferowanych przez Administratora należy zarejestrować zapytanie za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie www.

Podczas składania zapytania należy podać adres e-mail, imię nazwisko oraz telefon. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem.

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • niezbędnym dla przygotowania oraz wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w tym przesłania oferty oraz kontaktu z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO,
  • przesłania biuletynu informacyjnego Administratora dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp. będącym prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • przekazania informacji dotyczących zmian w prawie, jeśli Użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Administrator może wykorzystywać gromadzone dane osobowe także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług oferowanych przez Administratora. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres kontakt@translawyers.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej Trans.eu, a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuje na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i uaktualniania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych samodzielnie przez Użytkownika poprzez edycję Konta.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. W zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania. Z kolei dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane maksymalnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto, dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będą już niezbędne do celu, w związku z którym zostały zebrane.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • umożliwia dostęp do Konta jedynie po wpisaniu adresu e-mail i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 8 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które Użytkownik powinien zachować w wyłącznie do swojej wiadomości, bądź za pomocą integracji z kontem Użytkownika funkcjonującym w ramach jednego z wybranych portali społecznościowych,
  •   kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem [02.07.2019] r., Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.translawyers.eu wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Translawyers Widuch i Wspólnicy z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4 52-200 Wysoka, email: kontakt@translawyers.eu.