Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4 52-200 Wysoka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000497936, NIP 8961536800, REGON 022351981 (dalej: Administrator), w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki “cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do uniemożliwienia korzystania ze wszystkich produktów i usług.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.

Gromadzone dane

Dane gromadzone przez Administratora obejmują:

  • informacje o preferencjach i sposobie korzystania ze strony,
  • informacje podane przez użytkowników w formularzu kontaktowym.

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • niezbędnym dla: kontaktu z użytkownikiem, przesłania oferty i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
  • przesłania naszego biuletynu informacyjnego dot. zmian w Polityce Prywatności lub Regulaminie itp.
  • przekazania informacji dotyczących zmian w prawie, jeśli użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie.

Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług Partnerów. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem komunikatora lub maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres kontakt@translawyers.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych użytkownika podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Użytkownika z bazy danych. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w zbiorach danych prawo do kontroli ich przetwarzania, które można zrealizować poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść drogą mailowa na adres: kontakt@translawyers.eu.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • stosuje szyfrowanie SSL,
  • Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 24/04/2015. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie https://www.translawyers.eu/polityka-prywatnosci.php wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

***

Informacje kontaktowe

– W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem:

Translawyers Widuch i Wspólnicy z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4 52-200 Wysoka

email: